రాష్ట్రంలో మొక్కజొన్న సేకరణ దృశ్యాలు on 5 May 2020.
Procurement of maize crossed 2 Lakh MT on 14 May 2020.
Top